Jaarverslag 2014-2016

Ayenda betekent toekomst in het Pasjtoe. De doelstelling van Stichting Ayenda Jaghori luidt statutair als volgt:  

Bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in Jaghori (Afghanistan) in het algemeen en van vrouwelijke inwoners in het bijzonder. Bevorderen van onderwijs en opleidingen, met name in de gezondheidszorg, bevorderen van de verbondenheid tussen Nederland en Jaghori (Afghanistan)”

In overleg met een comité uit Jaghori, heeft Stichting Ayenda Jaghori besloten om de helft van het schoolgeld te betalen van alle meisjes van het Fatimiya college waarvan de familie moeite heeft dit geld  te betalen. Dit werd door het comité, bestaande uit mannen en vrouwen uit Jaghori, aangedragen als  belangrijkste behoefte. Vaak hebben families te weinig geld om de jaarlijkse schoolbijdrage van hun  dochters te betalen. De leraren vragen dagelijks om het schoolgeld, en de wetenschap dat ze dat nooit  volledig zullen kunnen betalen, weerhoudt meisjes ervan naar school te komen. Als gevolg krijgen de  leraren slechts een gedeelte van hun salaris uitbetaald, waardoor zij vaker afwezig zijn. Zo krijgen ook de  meisjes die wél hun schoolgeld hebben betaald geen volledig onderwijs.  

Aan het begin van elk schooljaar stuurt de school een lijst naar Ayenda met daarop de namen van alle  meisjes. Door het schoolgeld van deze meisjes te betalen, stimuleert Ayenda hen om het hele jaar naar  school te komen en kunnen leraren hun volledige salaris ontvangen, zodat alle meisjes op school goed  en volledig onderwijs krijgen. 

Ayenda heeft continuïteit hoog in het vaandel staan. De Stichting focust daarom op het duurzaam  ondersteunen van 400-500 meisjes in Jaghori.  

De situatie in Afghanistan: 

Helaas gaat het niet goed in Afghanistan. Sinds de terugtrekking van buitenlandse strijdkrachten en de  overdracht aan het Afghaanse regeringsleger is de macht van de Taliban weer fors toegenomen. Het  land is in toenemende mate onveilig. Een derde deel van het land is bezet of wordt ernstig bedreigd  door de Taliban en er zijn een half miljoen inwoners ontheemd. Tevens is er de invloed van IS ,die ook in  Afghanistan actief is.

Dit heeft zijn weerslag op het onderwijs. De Volkskrant( Rob Vreeken) schrijft eind november 2016: 1000  scholen, met name meisjes scholen, zijn gesloten vanwege deze onveilige situatie. Dat is twee keer  zoveel als het jaar ervoor. 

Desondanks toch positieve ontwikkelingen: er gaan veel meer kinderen naar school: van 1 miljoen in  2001 (toen nog enkel jongens), tot 8,5 miljoen jongens én meisjes in 2016 (bron Reuters, via Volkskrant  artikel Rob Vreeken 30-11-2016, rapport NUFFIC( 2015). 

Hoe is de situatie in Jaghori? 

Jaghori is tot nu toe een redelijk rustig gebied, de Taliban is hier gelukkig minder actief. Toch zijn ook  hier onveilige situaties, men kan bijvoorbeeld niet zonder risico naar Kabul reizen en ook in de  omgevende dorpen zijn soms problemen. Dit heeft ertoe geleid dat er op dit moment ook minder  meisjes naar school komen, met name de meisjes uit de buitengebieden. 

Ontwikkelingen in het onderwijs: 

In en om Jaghori zijn de laatste jaren diverse particuliere scholen opgericht. Dit betekent dat veel  leerlingen van het Fatimiya college naar deze scholen vertrokken zijn. De leerlingen uit de armere  gezinnen zijn gebleven. Dat zijn de meisjes die door Ayenda gesponsord worden. Intussen valt dus bijna  de hele meisjesschool onder onze sponsoring. 

Ondertussen in Jaghori, een interview met het hoofd van de school: 

Door de oorlogssituatie in Afghanistan is het niet mogelijk om de school te bezoeken. Er is wel  telefonisch contact mogelijk. Wahid Ahmadi, mede oprichter Ayenda en afkomstig uit Jaghori  onderhoudt dit contact namens Ayenda. Hij belt om de 3-4 maanden met de heer Joma Zamiri, directeur  van de school. Ook zijn broer, die nog in Jaghori woont, loopt er regelmatig binnen. 

Onlangs, op 15 december 2016 hebben we een half uur gesproken met de heer Zamiri: 

Over de heer Zamari zelf: Hij is 25 jaar werkzaam in het onderwijs, is onderwijzer van beroep en 59 jaar  oud. Hij is gehuwd, heeft 6 zonen, zijn vrouw is 48 jaar en analfabeet (wat de heer Zamari betreurt). 

Er zitten momenteel 600 meisjes op de meisjes school. De heer Zamiri kent alle families van de  leerlingen en onderhoudt contact met hen. In het algemeen blijft ongeveer 5% van de meisjes thuis. Er  zijn 12 klassen te doorlopen (van 7 tot 18-19 jaar). Veel meisjes haken eerder af (vaak rond klas 6), maar  iedereen leert wél lezen en schrijven. Dit is een grote vooruitgang ten opzichte van 10 jaar geleden, toen  het onderwijs nog enkel via de moskeeën georganiseerd werd en meisjes niet werden toegelaten.  

Volgens Zamiri hebben ouders in toenemende mate vertrouwen in scholing van meisjes. Van de 600  meisjes zijn er 46 afgestudeerd. Veel ouders willen hun dochters niet verder laten studeren, behalve een  enkele keer voor lerares. De meeste meisjes komen terecht in het huishouden. Volgens de directeur is  er een schrijnend tekort aan leermiddelen en goed onderwijsmateriaal (demonstratie materiaal, platen  voor biologie en laboratorium testjes etc.).

Bestuur eind 2016 

  • Anna Louise Custers, voorzitter 
  • Zuhal Atai, Penningmeester 
  • Casper Anthonie Thomas, Secretaris 

Alle bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. 

Opmerking: per 1 maart 2017 wordt het voorzitterschap overgenomen door Tonnie van Kessel. 

Fondswerving en activiteiten: 

In 2014 hebben we een benefietactiviteit georganiseerd in samenwerking met het Wereldfilmfestival  Venlo. Deze activiteit heeft een bijdrage van 341 euro opgeleverd. 

In 2015 is de eerder toegezegde gift van 2000 euro van de Ronde Tafel 5, Amsterdam binnengekomen.  

In 2016 heeft geen fondswerving meer plaatsgevonden. Wel zijn er regelmatig giften van particulieren  binnengekomen. Het bestuur heeft besloten om tijdelijk geen sponsoractiviteiten te organiseren, daar  nog voldoende reserves aanwezig zijn om de toegezegde gelden over te maken. Vanaf 2017 is het  noodzakelijk extra inkomsten te verwerven. 

Van de eind 2013 opgestelde actiepunten zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

De benefietfilm op het Wereldfestival Venlo 2014 heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft Ayenda ook  een ANBI status verkregen in 2014.  

De RAG week Maastricht is weer benaderd voor een bijdrage. RAG week Maastricht heeft helaas een  ander goed doel gekozen. 

Plannen voor de toekomst: 

Ayenda wil de steun aan het Fatimiya college voortzetten in de huidige vorm. Het allerbelangrijkste is dat  de meisjes naar school komen en hun schoolgeld betalen, zodat de leerkrachten betaald krijgen en  blijven. Voorlopig zal er geen uitbreiding plaatvinden naar andere vormen van hulp. 

Ayenda wil de financiering vooral stabiliseren door te zoeken naar een vaste groep donateurs. Deze  groep zal met regelmaat geïnformeerd worden over nieuws vanuit Jaghori, en de activiteiten  georganiseerd door Stichting Ayenda. Omdat het totale bedrag wat per jaar noodzakelijk is niet erg hoog  is denken we dat een kleinere groep van vaste sponsors dit mogelijk kan maken. 

Financiële paragraaf 

Ayenda streeft ernaar om 100% van de donaties bij de meisjes van het Fatimiya College te krijgen. Dus  voor elke 5 euro gaat écht een meisje een jaar lang naar school. Zoals elke organisatie, heeft ook Ayenda 

‘andere’, voornamelijk administratieve kosten. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden, en  enkel gerelateerd aan fondsenwervingsactiviteiten zoals PR, bank- KvK-, ANBI- en organisatiekosten voor  benefietactiviteiten, te spenderen. Deze ‘andere’ kosten worden betaald uit een éénmalige particuliere  gift à 1.800 euro ten tijde van het oprichten van Ayenda in 2011. Deze gift zal de administratieve en  oprichtingskosten van Stichting Ayenda dekken tot en met 2019. 
 

De bankkosten zijn aan de relatief hoge kant voor Ayenda. Dit komt omdat wij het belangrijk vinden dat  alle activiteiten van Ayenda duurzaam zijn en dus voor de Triodos Bank hebben gekozen.  

In 2014 en 2016 zijn de kosten om meisjes naar school te laten gaan relatief hoog, omdat in 2014 nog  een betaling uitstond van 2013, en in 2016 stond nog een betaling uit van 2015. Ayenda streeft ernaar  om 60.000 Afghani per trimester, dus 180.000 Afghani per jaar naar het Fatimiya College over te maken. Dit bedrag steunt tussen de 500 en 550 meisjes.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws