Jaarverslag 2012

Ayenda betekent toekomst in het Pasjtoe. De doelstelling van Stichting Ayenda Jaghori luidt statutair als volgt:  

Bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in Jaghori (Afghanistan) in het algemeen en van vrouwelijke inwoners in het bijzonder, bevorderen van onderwijs en opleidingen, met name in de gezondheidszorg, bevorderen van de verbondenheid tussen Nederland en Jaghori (Afghanistan)”

In overleg met een comité uit Jaghori, heeft Stichting Ayenda Jaghori besloten om de helft van het  schoolgeld te betalen van alle meisjes van het Fatimiya college waarvan de familie moeite heeft dit  geld te betalen. Dit werd door het comité, bestaande uit mannen en vrouwen uit Jaghori,  aangedragen als belangrijkste behoefte. Vaak hebben families te weinig geld om de jaarlijkse  schoolbijdrage van hun dochters te betalen. De leraren vragen dagelijks om het schoolgeld, en de  wetenschap dat ze dat nooit volledig zullen kunnen betalen, weerhoudt meisjes ervan naar school te  komen. Als gevolg krijgen de leraren slechts een gedeelte van hun salaris uitbetaald, waardoor zij  vaker afwezig zijn. Zo krijgen ook de meisjes die wél hun schoolgeld hebben betaald geen volledig  onderwijs.  

Aan het begin van elk schooljaar stuurt de school een lijst naar Ayenda met daarop de namen van  alle meisjes van wie de familie moeite heeft het schoolgeld te betalen. Door de helft van het  schoolgeld van deze meisjes te betalen, stimuleert Ayenda hen om het hele jaar naar school te  komen en kunnen leraren hun volledige salaris ontvangen, zodat alle meisjes op school goed en  volledig onderwijs krijgen. 

Ayenda heeft continuïteit hoog in het vaandel staan. De Stichting focust daarom op het duurzaam  ondersteunen van 400-500 meisjes in Jaghori. Op de lange termijn wilAyenda haar activiteiten graag  uitbreiden met het opleiden van twee vroedvrouwen, om zo kinder- en moedersterfte in Jaghori tegen te gaan. 

Bestuur eind 2012 

  • Anna Louise Custers, voorzitter 
  • Zuhal Atai, Secretaris en Penningmeester 
  • Alle bestuursleden doen hun werk onbezoldigd 

Activiteiten in Afghanistan 

  • De helft van het schoolgeld van 550 meisjes is betaald door Ayenda. 
  • Het salaris van 7 leraren is betaald door Ayenda. 

Activiteiten in Nederland

In 2012 hebben we geen benefietactiviteiten in Nederland ondernomen. Wel hebben we een  succesvolle subsidieaanvraag bij het Mondiaal Platform Venlo (MPV) ingediend. Vanuit het MPV programma ‘projectsteun kleinschalige projecten’ heeft Ayenda een éénmalige gift van 1838 euro  ontvangen. We zijn het MPV zeer dankbaar voor deze gulle bijdrage. 

Vrienden van Ayenda 

Vrienden van Ayenda hebben zich ook in 2012 ingezet voor de stichting.  Christine Rothuizen heeft mooie vouchers en ander PR materiaal ontworpen. Koen van den Kieboom heeft de website fantastisch bijgehouden. Tonnie van Kessel, Jan Custers en Casper Thomas hebben het bestuur ondersteund en meegedacht  over toekomstige activiteiten. Wahid Ahmadi heeft contact met het comité in Jaghori onderhouden en het bestuur ondersteund. 

Andere vrienden die zich voor Ayenda sinds haar oprichting in 2011 hebben ingezet: Beeldend kunstenaar Louis van Marissing ontwierp het logo. Fluitiste Wenny Roeffen speelde dwarsfluit op Ayenda’s benefietconcert in september 2011. Singer/songwriter Vera van Groenendaal zong op Ayenda’s benefietconcert in september 2011. Ellen Mares en Hans Vlek waren onvergetelijke gastvrouw en -heer voor Ayenda’s benefietconcert. 

Veel dank aan al onze vrienden! 

Plannen voor 2013 

Wahid Ahmadi heeft een bezoek aan Jaghori gepland. Tijdens deze reis (die op eigen kosten gemaakt  zal worden) zal Wahid onder andere foto’s, beeldmateriaal en verhalen verzamelen over de Fatimiya  school. Dit geplande bezoek is een goede gelegenheid om Stichting Ayenda een gezicht te geven,  zowel bij het Fatimiya College in Jaghori als bij de donateurs in Nederland. 

Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe fondswerving. Allereerst wil Ayenda een vaste groep  donateurs opbouwen rondom de Stichting. Daarnaast willen we Ayenda’s bekendheid uitbreiden  buiten Venlo. Voorgestelde activiteiten: 

  • Benefietdiner Venlo 
  • Benaderen: RAGweek Maastricht, Ronde Tafel Amsterdam 

Stichting Ayenda wil haar professionalisering voortzetten. Actiepunten voor 2013: 

  • Opzetten mogelijkheid tot automatische incasso  
  • ANBI status aanvragen 
  • Aanstellen secretaris 

Financiële paragraaf 

Ayenda streeft ernaar om 100% van de donaties bij de meisjes van het Fatimiya College te krijgen.  Dus voor elke 5 euro gaat écht een meisje een jaar lang naar school. Zoals elke organisatie, heeft ook  Ayenda ‘andere’, voornamelijk administratieve kosten. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te  houden, en enkel gerelateerd aan fondsenwervingsactiviteiten zoals PR, bank- en organisatiekosten  voor benefietactiviteiten, te spenderen. Deze ‘andere’ kosten worden betaald uit een éénmalige 

particuliere gift à 1.800 euro ten tijde van het oprichten van Ayenda in 2011. Deze gift zal de  administratieve en oprichtingskosten van Stichting Ayenda dekken tot en met 2015. 

De bankkosten zijn aan de relatief hoge kant voor Ayenda. Dit komt omdat wij het belangrijk vinden dat alle activiteiten van Ayenda duurzaam zijn en dus voor de Triodos Bank hebben gekozen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws